jeudi 14 avril 2011

RAPORTUL NARATIV AL CATEDREI DE LIMBA FRANCEZA

Raport narativ
al Catedrei de limba franceză şi limba spaniolă
Semestrul I, an şcolar 2010-2011

 1. Componenţa catedrei

·         Tiron Constantin (titular)
·         Solonaru Elena Sextilia (titular)
·         Varvaroi Maria Magdalena (titular)
·         Flămându Oana (titular)
·         Şutac Ana-Maria (detaşat)
·         Călin Adriana Elena (detaşat)
·         Strat Ştefania (titular limba engleză  / completare catedră limba spaniolă)
·         Babor Andreea (suplinitor / completare catedră)
·         Curea Aurelia (suplinitor / completare catedră) 1. Forme şi acţiuni concrete de favorizare a reuşitei şcolare

·         Participarea la Consfătuirile anuale ale profesorilor de limba franceză organizate de ISJ Suceava;
·         Participarea activă la activităţile desfăşurate în cadrul Cercurilor Pedagogice ale Profesorilor de Limba Franceză – zona Gura Humorului – Solca;
·         Participarea activă la şedinţele de catedră / comisie metodică;
·         Studierea documentelor şcolare (Curriculum-ul Naţional, Planurile Cadru, Programele Şcolare);
·         Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale în conformitate cu programele şcolare în vigoare şi predarea acestora la timp direcţiunii instituţiei;
·         Elaborarea de proiecte didactice  pe unităţi de învăţare;
·         Conceperea de teste predictive şi aplicarea acestora la clase;
·         Analiza testelor predictive prin întocmire de rapoarte si planuri de măsuri ce se impun;
·         Susţinerea de activităţi didactice demonstrative în cadrul catedrei / comisiei metodice;
·         Conceperea subiectelor pentru lucrările scrise semestriale şi respectarea termenelor de susţinere a acestora la clase;
·         Folosirea  documentelor autentice şi a mijloacelor moderne în cadrul activităţilor didactice de predare / învăţare /  evaluare a limbii franceze;
·         Prelucrarea la elevi a programei şcolare şi a metodologiei de desfăşurare a examenului de competenţe lingvistice;
·         Conceperea de subiecte pentru Olimpiada de limba franceză – etapa pe şcoală / localitate;
·         Organizarea de cursuri de pregătire suplimentară la limba franceză pentru elevi în vederea obţinerii certificatului DELF;
·         Stabilirea şi derularea unui program de pregătire suplimentară la limba franceză cu elevii claselor a 12-a în vederea susţinerii în bune condiţii a examenului de competenţe lingvistice;
·         Participarea membrilor catedrei la cursuri / stagii de formare;
·         Implicarea membrilor catedrei în activităţile derulate în şcoală;
·         Actualizarea şi utilizarea blogului francofon al colegiului (www.soyonsfrancophones.unblog.fr).


 1. Premiile şi menţiunile obţinute de elevi la concursurile şcolare pe discipline(începând cu faza judeţeană)

Etapele locală şi judeţeană  ale Olimpiadei de limba franceză, se vor desfăşura în semestrul al II-lea.


 1. Premiile şi menţiunile obţinute de elevi la concursurile şcolare prevăzute în Calendarul activităţilor educative (începând cu faza judeţeană)

 • La concursul Cangurul lingvist, din 12 noiembrie 2010, s-au obţinut rezultate bune, însă nici un elev nu s-a calificat pentru proba de baraj.
 • În ceea ce priveşte Concursul Mathématiques sans frontières, în semestrul I, s-a desfăşurat doar etapa de simulare, urmând ca în semestrul al II-lea să aibă loc concursul propriu-zis.


 1. Activitatea ştiinţifico-metodică

·         Profesorii Tiron Constantin, Flămându Oana, Şutac Ana Maria, Călin Adriana, Varvaroi Maria Magdalena şi Curea Aurelia au contribuit la buna organizare a concursului Cangurul lingvist – Franceză / Spaniolă din 12 noiembrie 2010;
·         Prof. Solonaru Elena Sextilia a fost profesor supraveghetor în cadrul concursului Evaluare în educaţie la Limba şi literatura română - 30 octombrie 2010.

Prof. Tiron Constantin

·         începând din noiembrie 2010, este membru în Comisia Naţională de Specialitate – Limba Franceză în cadrul Direcţiei Generale Educaţie şi Învăţare pe tot parcursul vieţii a MCTS;
·         în calitate de membru în Comisia Naţională de Specialitate – Limba Franceză, a lucrat la revizuirea Programei de titularizare pentru disciplina limba franceză;
·         în calitate de membru în Comisia Naţională de Specialitate – Limba Franceză, a participat în perioada 24-27 octombrie 2010 (Călimăneşti) la Stagiul de lucru privind analizarea programelor şcolare şi a manualelor alternative pe discipline, organizat de către Centrul Naţional pentru Evaluare şi Examinare în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, stagiu organizat în cadrul proiectului finanţat prin POSDRU Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare;
·         în calitate de „expert în creare de itemi” la disciplina limba franceză, în cadrul proiectului INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar), proiect al MECTS, cofinanţat din Fondul Social European, a depus, pe platformă, un număr de 625 de itemi şi 21 de teste de evaluare;
·         în calitate de profesor metodist, a efectuat inspecţii curente şi de specialitate profesorilor de limba franceză înscrişi la examenele de obţinere a gradelor didactice în învăţământ din zona Gura Humorului – Solca;
·         în calitate de şef de catedră, a efectuat un număr de 4 asistenţe la ore colegilor în cadrul acţiunii Săptămâna calităţii în educaţie.


Prof. Solonaru Elena Sextilia

 • Începând cu 1.10.2010 – masterand Didactica limbilor moderne, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării;
 • În perioada 31.10 – 13.11. 2010, a participat la Cursul de formare Parteneriatul  Şcoală – comunitate, organizat de CCD Suceava ;
 • A susţinut referatul cu tema Évaluation des compétences linguistiques du FLE în cadrul Cercului Pedagogic al Profesorilor de limba franceză – 15 noiembrie 2010.

Prof. Flămându Oana

·         În perioada 1-5 februarie a participat la cursul : « Managementul proiectelor finanţate de Uniunea Europeană ».
Prof. Strat Ştefania

 • Începând din septembrie 2010, este examinator naţional ECL (European Consortium for the certificate of Attainment in Modern Languages) la limba spaniolă, obţinând certificatul pe 6.09. 2010. 1. Proiecte şi parteneriate organizate sau în care au fost implicaţi membrii catedrei

·         Profesorii Tiron Constantin, Solonaru Elena Sextilia şi Varvaroi Maria Magdalena au coordonat activităţile culturale franco-române din perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2010, activităţi derulate cu prilejul vizitei la Colegiul „Alexandru cel Bun” a unui grup de  elevi de la Institutul Rural de Educaţie şi Orientare „Pignerie” din Laval, Franţa (Institut Rural d’Education et d’Orientation « La Pignerie » Laval); evenimentul a fost consemnat şi în presa locală (Monitorul de Suceava, Obiectiv de Suceava, Crai Nou);
·         În cadrul Zilelor Colegiului – 100 de ani de învăţământ liceal la Gura Humorului, profesorul Tiron Constantin s-a implicat în organizarea sesiunii de comunicări, dezbateri şi analize Evenimente, opere, descoperiri de-a lungul unui veac;
·         În cadrul Sesiunii de comunicări, dezbateri şi analize Evenimente, opere, descoperiri de-a lungul unui veac, profesorii Varvaroi Maria Magdalena, Flămându Oana, Şutac Ana Maria şi Tiron Constantin au participat, împreună cu elevii pe care i-au coordonat, cu lucrări ştiinţifice, ce au fost ulterior publicate într-un volum special la Editura  George Tofan;
·         Prof. Solonaru Elena Sextilia a însoţit expertul „SES” Bernhard Spengler la ore, a efectuat activităţi de interpretariat şi traducere (octombrie 2010) ;
·         Pe data de 25 septembrie , în cadrul  programului « Let’s do’ it in Romania » , activitate de curăţare a arealului râului Moldova, prof. Flămându Oana a participat cu o echipă de 4 elevi.

Raport întocmit de responsabil catedră,
prof. Constantin TIRON

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire